Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávání (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání (dále jen účastník) resp. jeho zákonného zástupce u dětských kroužků.

Identifikační údaje poskytovatele

IT Klub, z.s., U bytovek 687, Nučice, 252 16, IČ: 174 58 099.  Statistická právní forma: Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeného městským soudem v Praze.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká objednáním kroužku/kurzu přes stránky www.it-klub.cz. Účastník se zasláním přihlášky zavazuje akceptovat tyto smluvní podmínky.

Přihlášení do kroužku / kurzu

Přihlášení probíhá elektronickou formou na stránkách www.it-klub.cz. Jednotlivé objednávky jsou evidovány podle pořadí.

Obchodní podmínky pro dětské kroužky

Podmínky úhrady

Úhrada za kroužek musí být provedena před zahájením 1. hodiny zájmového kroužku.

Způsob úhrady

Převodem na účet poskytovatele.

Číslo účtu: 26 02 29 89 82 / 2010, Fio banka
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Zpráva pro příjemce: název školy, jméno a příjmení dítěte (např. Nučice Jana Baštová)

Překážky na straně klienta

Nemůže-li se účastník vůbec účastnit kroužku, oznámí tuto skutečnost poskytovateli a to e-mailem na adresu info@it-klub.cz.

V případě nezaplacení úplaty za kroužek ve stanoveném termínu je účastníkovi doručena emailem výzva k zaplacení v náhradní lhůtě. V případě nezaplacení kroužku ani v této náhradní lhůtě smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem zaniká.

Překážky na straně poskytovatele

Minimální počet účastníků kurzu je 7. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn kroužek zrušit. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení kroužku. Poskytovatel může zrušit kroužek i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje účastníka. V těchto případech bude účastníkovi vrácena poměrná část úplaty, která se vypočte jako podíl uskutečněných hodin a hodin, které do ukončení kroužku zbývají.

Poskytovatel je oprávněn změnit lektora v průběhu kroužku.

Poskytovatel může dále zrušit kroužek, pokud:

  • počet účastníků kroužku během roku klesne pod stanovenou hranici
  • vedoucí kroužku nemůže dále kroužek vést a nelze zajistit plnohodnotnou náhradu

Storno podmínky

V případě, že účastník přestane navštěvovat kroužek z jiného než níže uvedeného důvodu, úplata se nevrací.

Důvodem vrácení zaplacené úplaty (či jeho poměrná část) je:

  • dlouhodobá nemoc nebo úraz (alespoň v délce trvání 1 měsíc – doloženo lékařským potvrzením)
  • změna trvalého bydliště účastníka (doloženo občanským průkazem rodičů nebo účastníka)
  • účastník vůbec nezahájil činnost

Vyšší moc

Pokud nebude možné kroužky realizovat z důvodu vyšší moci budou pokračovat následovně:

 1. Kroužky pro děti 1. – 2. třída, Scratch Junior
  • hodiny budou nahrazeny v náhradních termínech
  • pokud by nebylo vůbec možné hodiny nahradit, bude účastníkům poskytnuta sleva na další pololetí ve výši nedochozených hodin. Pokud účastník nevyužije slevu na další pololetí, částka propadá.
 1. Kroužky pro děti 3. – 4. třída, Scratch
  • hodiny začnou probíhat on-line prostřednictvím aplikace Teams. Tento způsob je považován za plnohodnotnou náhradu.
 1. Kroužky pro děti 4. – 5. třída, Ozoboti
  • hodiny budou nahrazeny v náhradních termínech
  • pokud by nebylo vůbec možné hodiny nahradit, bude účastníkům poskytnuta sleva na další pololetí ve výši nedochozených hodin. Pokud účastník nevyužije slevu na další pololetí, částka propadá.

Za vyšší moc se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli obou stran jako např. války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy, například uzavření školy či zakázání kroužků z důvodu pandemie Covid-19.

Pravidla účasti na lekci

  • Neúčast na hodině se OMLOUVÁ a sděluje výhradně prostřednictvím SMS na služební telefon 775 238 909. Prosíme o omlouvání nejlépe nejpozději ráno v den výuky.
  • Účastník kroužku musí být vždy ve zdravotním stavu, v němž je způsobilý účasti a v němž neohrozí zdravotní stav ostatních; u dětí za splnění této povinnosti odpovídá zákonný zástupce dítěte, který je rovněž povinen předat lektorovi léky, pokud je dítě potřebuje (např. léky na alergii). Jestliže je účastník ve zdravotním stavu, v němž by mohl ohrozit zdravotní stav ostatních účastníků či lektora, nemůže se daného kroužku zúčastnit a musí prostory neprodleně opustit. Účastník (zákonný zástupce) bere na vědomí, že je možné provést měření tělesné teploty účastníka bezkontaktním teploměrem.
  • Pokud se hodina neuskuteční z důvodu nemoci či jiné překážky na straně lektora, kurzovné se nevrací. Hodina bude nahrazena v termínu, který si sjedná lektor s účastníky.
  • Poskytovatel je oprávněn vyloučit účastníka kurzu z kroužku pro nevhodné chování v hodinách. Jedná se například o neustále rušení, nevhodné chování v počítačových učebnách, používání sprostých slov, neuposlechnutí lektora apod. V případě vyloučení z kurzu se vrací polovina z nedochozené částky.

Doba výuky

Přesné datum zahájení kroužku je uvedeno na webových stránkách www.it-klub.cz. Celkem za pololetí proběhne celkem 15 vyučovacích hodin. Výuka v kroužcích se nekoná ve dnech školních prázdnin a ve státních svátcích, příp. v dalších dnech předem oznámených v účastníkům.

Osobní údaje, souhlas se zpracováním

Poskytovatel se zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu klienta jím poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje.

Klient dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingové činnosti. Tento souhlas je dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 89/2012 Sb. a 480/2004 Sb. na dobu trvání účelu zpracování údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

 

Obchodní podmínky pro pedagogické pracovníky

Platební podmínky

  • Platbu za účast na vzdělávací akci je nutno uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystavené společností IT Klub.
  • Forma úhrady je možná pouze převodem na základě vystavené faktury.
  • Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů.
  • Splatnost faktury může být ze strany společnosti IT Klub zkrácena v případě, že rozdíl v počtu dnů mezi datem odeslání objednávky a termínem konání kurzu je menší oproti standardní stanovené splatnosti faktur v předchozím bodu.
  • Rozhodujícím okamžikem pro přijetí platby je den připsání fakturované částky na bankovní účet společnosti IT Klub.
  • Při platbě ze strany objednatele je třeba uvádět správný variabilní symbol, který je uvedený na faktuře.
  • Minimální počet účastníků na prezenčním kurzu je 5, na online kurzu 4 osoby.
  • Při nižším počtu přihlášených účastníků má pořadatel právo konání kurzu zrušit. V takovém případě si účastník může zvolit jiný kurz anebo mu bude vrácena platba v plné výši.

Odstoupení od kupní smlouvy

Účastník vzdělávací akce má možnost zrušit svoji účast na vzdělávací akci nejpozději do 10 dnů před datem jejího konání. V tomto případě má účastník nárok na bezplatné stornování objednávky a vrácení uhrazené platby (v případě, že již byla uhrazena). Na pozdější odstoupení (zrušení účasti) nemá společnost IT Klub povinnost brát zřetel.

Objednatel má právo v případě své neúčasti vyslat na vzdělávací akci náhradníka (náhradního účastníka).

Ochrana osobních údajů

Společnost IT Klub zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Společnost IT Klub zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění smluvních a zákonných závazků.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 31.03.2023.